רפס יתב  עבט ירמוחמ יתריצי רוזחימ   הבוטה התקבה   החנמה תודוא
םיגוח .תונטייק   
םיימוחת בר םילופיט

 


 

Birdwatching Kfar Ruppin